Call Center Solutions

Call Center เป็นศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ เป็นเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาบริหารจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมงาน ด้านฐานข้อมูล และการให้บริการเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ติดต่อเข้ามา รวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทาง ธุรกิจให้กับองค์กร ดังนั้นการนำเอาโซลูชั่นและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วย ถือเป็น ทางเลือกที่สำคัญให้กับองค์กร Call Center ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการให้กับบริษัทอย่างเต็มรูปแบบระบบ Call Center เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการ

จุดเด่นของระบบ Call Center

ระบบ Call Center ใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมการกระจายสายอัตโนมัติ Automatic Call Distribution (ACD) พัฒนาเพื่อนำมาบริหาร
จัดการการรับสายเข้า และการกระจายสายให้เจ้าหน้าที่ Agent ตามความสามารถอย่างทั่วถึงหรือเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีระบบตรวจสอบการทำงานของ Call Center (Real time Queue & Agent Monitoring) ทำให้ง่ายต่อการดูแล, การตรวจสอบ เพื่อให้
บริการลูกค้าได้ดีที่สุด

มีระบบตอบรับอัตโนมัติ Interactive Voice Response (IVR) สามารถรองรับได้หลายภาษา และไม่จำกัดจำนวนชั้นพร้อมรายงานผล
การใช้งานโดยละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อ พร้อมลดการทำงานของ Operator อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ ในแง่การตลาดหรือภาพรวมการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สามารถฟังการสนทนาที่บันทึกไว้ด้วยระบบบันทึกเสียงสนทนา (Call Logging) ในทุกคู่สาย

รองรับฟังก์ชันการฟังเสียงสนทนา (Live Channel Spy) หรือระบบช่วยสนทนาสำหรับผู้รับสาย (Coaching/Whisper) เพื่อช่วยในการ
บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นหรือใช้ในการตรวจสอบการสนทนากับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

รองรับระบบ Login สำหรับผู้รับสายโทรศัพท์ โดยสามารถทำงานได้จากทั้งในและนอกองค์กร เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน

ใช้งานง่าย สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายผ่านหน้า Web-Interface มาตรฐาน และรองรับการทำงานควบคู่กับหัวเครื่องโทรศัพท์
เพื่อง่ายต่อการเข้าทำงาน (Single Button Login/Logoff) หรือการพักงานชั่วคราว (Single Button Pause/Unpause) พร้อมไฟแสดง
สถานะ เพื่อลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

มีระบบรายงานรองรับการแสดงข้อมูลโดยละเอียด เพิ่มการวิเคราะห์การทำงานของ Call Center ในภาพรวมหรือแยกเป็นบุคคล

รองรับการทำงานร่วมกับระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล
(Database) ให้ข้อมูลผู้โทรเข้าไปปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดย อัตโนมัติ (Screen Pop-Up)

อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ

1. ตู้สาขา IP-PBX
2. IP-Phone
3. PoE Switch

Post Comment

Post Comment